मन्त्रालय स्तरीय समस्या समाधान उपसमिति तथा समितिको वैठकका निर्णयहरुमन्त्रालय स्तरीय समस्या समाधान उपसमितिका मिति २०७३-५-५ मा बसेको वैठकका निर्णयहरु

 

  • अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण निर्देशिकालाई परिमार्जन गरी परिचयपत्र वितरणमा सहजता ल्याउने ।
  • मन्त्रालयका सबै शाखा र अन्तर्गत निकायहरुवाट चालु आ.व का कार्यक्रमहरुको सफल र प्रभाबकारी कार्यान्वयनको लागि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरी समयमै कार्यान्वयन हुने कुराको सुनिश्चित गर्ने । यसको समन्वय नीति योजना तथा कार्यक्रम शाखाले गर्ने ।
  • चालु आ.व.मा अख्तियारी दिन बाँकी कार्यक्रमहरुको अख्तियारी एक हप्ताभित्र सम्बद्ध कार्यान्वयन निकायलाई प्रदान गर्ने ।
  • चालु आ.व.मा सुन्य बेरुजुको नीति लिई मन्त्रालयका सबै शाखा र अन्तर्गत निकायहरुबाट कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
  • महिला विकास कार्यक्रमबाट हालसम्म २० प्रतिशत मात्रै लक्षित महिलालाई सम्बोधन गर्न सकिएको सन्दर्भमा कार्यक्रमबाट बाँकी ८० प्रतिशत महिलाहरु एकै पटक समेट्ने विषय मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समितिमा पेश गर्ने ।मिति २०७३-५-२० गतेको मन्त्रालय स्तरिय समस्या समाधान समितिको वैठकका निर्णयहरु

 

  •  महिला विकास कार्यक्रमबाट हालसम्म २० प्रतिशत मात्रै लक्षित समुहलाई सम्वोधन गर्न सकिएको सन्दर्भमा बार्षिक कार्यक्रमवाट बाँकी ८० प्रतिशत समेतलाई एकै पटक समेट्न सक्ने किसिमले महिला तथा बालबालिका बिभागबाट अध्ययन समेत गरी अगामी बार्षिक कार्यक्रमको लागि रणनीति सहित कार्ययोजना तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्ने ।


 Send your Suggestions and Comments

* Full Name :
* Address   :
* Email       :