Internship / Thesis मा विद्यार्थीहरुलाई सहभागी गराउने सम्बन्धी सूचना ।मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्र महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता र गैर सरकारी संस्थाका विषयमा विश्वविद्यालय÷कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले विश्वविद्यालय/ कलेजमा स्नातक अन्तिम वर्षमा अध्ययनरत ९ जना विद्यार्थीलाई मन्त्रालयमा Internship कार्यमा संलग्न गराउने र विश्वविद्यालय/कलेजमा स्नाकोत्तर तहमा अध्ययनरत ६ जना विद्यार्थीलाई शोधपत्र (Thesis) लेखनमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

 Send your Suggestions and Comments

* Full Name :
* Address   :
* Email       :