मन्त्री :
माननीय कुमार खड्का
सचिवः
विष्णुप्रसाद लम्साल

अपाङ्गता परिचयपत्र निर्देशिका, २०६५ संशोधनअपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको परिचयपत्र निर्देशिका, २०६५ संशोधन भएको सम्बन्धमा

 

नेपाल सरकार (मा.मन्त्रीस्तर) को मिति २०७३-१०-०६ को निर्णय अनुसार परिचयपत्र निर्देशिका, २०६५ मा संलग्न भए बमोजिम संशोधन भएकाले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

 Send your Suggestions and Comments

* Full Name :
* Address   :
* Email       :