सम्पुर्ण कर्मचारी ज्यूहरुमा सुचना !!!श्री  सम्पुर्ण कर्मचारी ज्यू हरु

महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र अन्तर्गत निकाय तथा कार्यालयहरु

 

विषय : सूचना | सूचना || सूचना |||

 

प्रस्तुत विषयमा नेपाल सरकारले प्रत्येक बर्ष निजमती सेवा दिवसको अवसरमा निजामती सेवा नियमावली, २०५० मा उल्लेख भए बमोजिमको निजामती सेवा पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको छ | सो सम्बन्धमा यस मन्त्रालय र अन्तर्गत निकाय तथा कार्यालयहरुले निजामती सेवा नियमावली, २०५० (संशोधन सहित ) को नियम ११६ बमोजिम हुने गारी नियमावलीको अनुसूची १७क१ अनुसार फागुन मसान्तभित्र उक्त पुरस्कारका लागि निजामती कर्मचारीको नाम सिफारिश सूचि तयार गरी चैत्र मसान्तभित्र नियमावलीको अनुसूचि  १७ क१, १घ(१) र (२) बमोजिमको प्रकृया पूरा गरी निजामती सेवा नियमावली, २०५० को ११६ (क) को उपनियम (२) बमोजिमको समितिमा सिफारिश गर्नको लागि अनुसूचि १७ क १ को १ (ग) बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालय/सचिवालय/आयोगले फागुन मसान्त भित्र सूचि तयार गर्नु पर्ने भएको हुँदा फागुन १५ गते सम्म पुरस्कारको लागि निजामती सेवा पुरस्कार पाऊन योग्य कर्मचारी ज्यू हरुले माग दावी गर्न हुन र सो म्याद भित्र सिफारिस नभएमा निजामती सेवा पुरस्कार वितरण प्रक्रियामा समावेश गर्न नसकिने व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध छ |

सुचना 

सिफारिस गर्ने फारमSend your Suggestions and Comments

* Full Name :
* Address   :
* Email       :