सूची दर्ता गर्ने बारेको सूचनाप्रथम पटक प्रकाशन मितिः २०७३।१०।२९
 
यस मन्त्रालयको लागि चालू आ. व. २०७३।७४ मा सवारी साधन (जिप 4 WD) थान २ (दुई)   खरिद गर्नुपर्ने भएको हुँदा इच्छुक इजाजत प्राप्त उत्पादन वा वितरण गर्ने उत्पादक कम्पनी वा त्यसको आधिकारिक विक्रेताहरुले आ-आफ्नो र्फम रजिष्ट्रेशन दर्ता प्रमाणपत्र, मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाण पत्र, आय कर दर्ता प्रमाण पत्र र आ. व. २०७२/७३ को आयकर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपीहरु समावेश गरी यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशन भएको मितिले ७ (सात) दिन भित्र आफूले प्राप्त गरेको इजाजत पत्रको उत्पादक वा अधिकृत विक्रेताद्वारा निर्धारित दरको सूचना प्रकाशित गरेको दररेटको छायांकपी र क्याटलग/ ब्रोसरको कपी समेत संलग्न राखी यस मन्त्रालयमा सूचीकृतका लागि सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि र्सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ख. को उपनियम (१) बमोजिम यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । रित नपुगी र म्याद नाघी आएको दरखास्तलाई मान्यता दिइने छैन । प्राप्त दरखास्त उपर छानविन गरी सूचिकृत गर्ने नगर्ने अधिकार यस मन्त्रालयमा निहित रहने छ । यस सूचना तथा सवारी साधन (जिप) गाडीको स्पेशिफिकेशनयस मन्त्रालयको www.mowcsw.gov.np  र www.ppmo.gov. np मा समेत हेर्न सकिनेछ ।
 
click here for Technical Specifications (4WD Vehicles)


Send your Suggestions and Comments

* Full Name :
* Address   :
* Email       :