अपांगता पुनर्स्थापना कार्यविधि पहिलो संशोधनसार्वजनिक एवं सेवा प्रदायक संस्था बीचको साझेदारीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको आवासीय

पुनर्स्थापना सेवा सञ्चालन (पहिलो संशोधन) विधि, २०७४

डाउनलोड - Download -- Pdf

 

 Send your Suggestions and Comments

* Full Name :
* Address   :
* Email       :