सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचनाप्रकाशित मितिः– २०७४।०४।०१
 
यस मन्त्रालयमा रहेका काम नलाग्ने भई बेकम्मा रहेका पुराना फर्निचर एवं मेशिनरी जिन्सी मालसामानहरु जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा लिलाम बिक्री गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक इजाजत प्राप्त व्यक्ति, फर्म, कम्पनी एवं संस्थाहरुलाई सिलबन्दी बोलपत्र  पेश गर्न यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । लिलाम गरिने जिन्सी मालसामानको विवरण बोलपत्र फाराममा उल्लेख गरिएको छ । लिलाम गरिने जिन्सी मालसामानको न्यूनतम मूल्यांकित रकम मूल्य अभिबृद्धि कर बाहेक रु. ३९,०९५।– रहेकोछ ।
शर्तहरुः
१)  बोलपत्र फारामको लागि यस मन्त्रालयमा रु.३००।– (फिर्ता नहुने गरी) नगद बुझाई नविकरण गरिएको फर्म दर्ता प्रमाण पत्र, मूल्य अभिबृद्धि कर दर्ता प्रमाण पत्र, आय कर दर्ता प्रमाण पत्र र आ.व. २०७२/७३ को आयकर चुक्ता प्रमाणपत्रहरुको प्रतिलिपि (नोटरी पव्लिकबाट प्रमाणित गरिएको) संलग्न राखि निवेदन (दरखास्त) पेश गरी प्रथम पटक सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ औं दिनसम्म कार्यालय समयमा यस मन्त्रालयबाट बोलपत्र फाराम खरिद गर्न सकिनेछ । 
२) खरिद गरिएका बोलपत्र प्रथम पटक सूचना प्रकाशन भएको मितिले १६  औं दिन दिनको १२:०० बजे भित्रमा (सो दिन सार्वजनिक बिदा परेमा त्यसको भोलि पल्ट) यस मन्त्रालयको नाममा सम्बोधन गरी सिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्ने फर्मको नाम, ठेगाना स्पष्टसँग लेखि छाप लगाई सिलबन्दी लाहा छाप गरी मन्त्रालयमा दर्ता गराउनु पर्नेछ । उक्त सिलबन्दी बोलपत्रहरु सोही दिन दिनको २:०० बजे बोलपत्रदाता वा निजले अख्तियारीनामा दिई पठाएका प्रतिनिधिहरुको रोहबरमा  खोलिनेछ । बोलपत्रदाता वा निजको प्रतिनिधिहरु उपस्थित नभए पनि सिलबन्दी बोलपत्र खोल्ने कार्यमा बाधा पर्नेछैन । 
३)  सिलबन्दी बोलपत्रसाथ आफूले कबोल गरेको मूल्य अभिबृद्धि कर सहित कुल अंकको १० (दश) प्रतिशतले हुन आउने जमानत वापत रकम सिंहदरबार स्थित को. ले. नि. का. भुक्तानी केन्द्र नं. ४ को नाममा एभरेष्ट बैंक लिमिटेड, बानेश्वर शाखा, सिंहदरवार काउण्टरमा रहेको धरौटी खाता नं.१३५००१/०७४ मा दाखिला गरेको सक्कलै बैंक भौचर संलग्न राखी पेश गर्नु पर्नेछ । बैंक जमानत पत्रलाई मान्यता दिईनेछैन ।
४) सबै भन्दा बढी कबोल गर्ने स्वीकृत बोलपत्रदाताले आफूले कबोल गरेको मूल्य अभिबृद्धि कर सहित कुल अंक बरावरको रकम राजश्व खातामा जम्मा गरी ७ दिन भित्र लिलाम गरिएका सबै जिन्सी मालसामानहरु जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थाबाट आफ्नै तर्फबाट ढुवानी गरी उठाई लैजानु पर्नेछ ।
५)  बोलपत्र फाराममा अङ्क र अक्षर दुवैमा अनिवार्य रुपमा लेख्नु पर्नेछ । अङ्क र अक्षरमा लेखिएको रकममा फरक पर्न गएमा अक्षरमा लेखिएकोलाई मान्यता दिइनेछ ।
६)  म्याद नाघेको वा रित नपुगेको बोलपत्र उपर कुनै कारवाही गरिनेछैन । 
७) दर्ता हुन आएका रित पूर्वकका बोलपत्रहरु मध्ये न्यूनतम मूल्यबाट सबैभन्दा बढी रकम कबोल गर्ने बोलपत्र दाताको बोलपत्र स्वीकृत गरिनेछ । बोलपत्र स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार यस मन्त्रालयमा सुरक्षित रहनेछ । 
८)  बोलपत्र सम्वन्धी अन्य कुराहरु नेपालको प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । 
९)  बोलपत्र सम्वन्धी थप केही कुरा बझ्नु परेमा कार्यालय समयमा यस मन्त्रालयमा आई बुझ्न सकिनेछ ।


Send your Suggestions and Comments

* Full Name :
* Address   :
* Email       :