स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम २०७२/७३सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को प्रयोजनार्थ सार्वजनिक गरिएका वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट सम्बन्धी विवरणः

- DFID Final Budget ... Click here for details
- District Final Budget ... Click here for details
- Central Final Budget ... Click here for details
- केन्द्रीय बाल कल्याण समिति ... Click here for details
- बाल कल्याण कार्यक्रम ... Click here for details
- मन्त्रालयको बजेट ... Click here for details
- महिला आयोग कार्यक्रम ... Click here for details
- महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम ... Click here for details
- समाज कल्याण कार्यक्रम ... Click here for details
- समाज कल्याण केन्द्रहरु ... Click here for details
- समाज कल्याण परिषद कार्यक्रम ... Click here for detailsSend your Suggestions and Comments

* Full Name :
* Address   :
* Email       :