नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७२ ले ल्याएका व्यवस्थाहरुलैंगिक समानता कायम गर्न तथा लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा केहि नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७२ ले ल्याएका व्यवस्थाहरु

डाउनलोडSend your Suggestions and Comments

* Full Name :
* Address   :
* Email       :