संस्थालाई दिइने अनुदान सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयबाट महिला, बालबालिका, उपलब्धिमूलक र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले यो निर्देशिका बनाई लागु गरेको छ । ( माननीय उप-प्रधानमन्त्री एवं महिला, बालबालिका तथा  समाज कल्याण मन्त्रीज्यू बाट  मिति  २०७३/०४/०३ मा स्वीकृत )

 

 

डाउनलोड

 Send your Suggestions and Comments

* Full Name :
* Address   :
* Email       :