Minsiter of Women Children and Social Welfare
Hon'ble Kumar Khadka
Secretary
Khaga Raj Baral

अपाङ्गता परिचयपत्र निर्देशिका, २०६५ संशोधनअपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको परिचयपत्र निर्देशिका, २०६५ संशोधन भएको सम्बन्धमा

 

नेपाल सरकार (मा.मन्त्रीस्तर) को मिति २०७३-१०-०६ को निर्णय अनुसार परिचयपत्र निर्देशिका, २०६५ मा संलग्न भए बमोजिम संशोधन भएकाले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

 Send your Suggestions and Comments

* Full Name :
* Address   :
* Email       :