Hon'ble Minister
Asha Koirala
Secretary
Khaga Raj Baral

अपाङ्गता परिचयपत्र निर्देशिका, २०६५ संशोधनअपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको परिचयपत्र निर्देशिका, २०६५ संशोधन भएको सम्बन्धमा

नेपाल सरकार (मा.मन्त्रीस्तर) को मिति २०७३-१०-०६ को निर्णय अनुसार परिचयपत्र निर्देशिका, २०६५ मा संलग्न भए बमोजिम संशोधन भएकाले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ ।Send your Suggestions and Comments

* Full Name :
* Address   :
* Email       :