Minsiter of Women Children and Social Welfare
Hon'ble Kumar Khadka
Secretary
Khaga Raj Baral

सूची दर्ता गर्ने बारेको सूचनाप्रथम पटक प्रकाशन मितिः २०७३।१०।२९
 
यस मन्त्रालयको लागि चालू आ. व. २०७३।७४ मा सवारी साधन (जिप 4 WD) थान २ (दुई)   खरिद गर्नुपर्ने भएको हुँदा इच्छुक इजाजत प्राप्त उत्पादन वा वितरण गर्ने उत्पादक कम्पनी वा त्यसको आधिकारिक विक्रेताहरुले आ-आफ्नो र्फम रजिष्ट्रेशन दर्ता प्रमाणपत्र, मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाण पत्र, आय कर दर्ता प्रमाण पत्र र आ. व. २०७२/७३ को आयकर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपीहरु समावेश गरी यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशन भएको मितिले ७ (सात) दिन भित्र आफूले प्राप्त गरेको इजाजत पत्रको उत्पादक वा अधिकृत विक्रेताद्वारा निर्धारित दरको सूचना प्रकाशित गरेको दररेटको छायांकपी र क्याटलग/ ब्रोसरको कपी समेत संलग्न राखी यस मन्त्रालयमा सूचीकृतका लागि सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि र्सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ख. को उपनियम (१) बमोजिम यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । रित नपुगी र म्याद नाघी आएको दरखास्तलाई मान्यता दिइने छैन । प्राप्त दरखास्त उपर छानविन गरी सूचिकृत गर्ने नगर्ने अधिकार यस मन्त्रालयमा निहित रहने छ । यस सूचना तथा सवारी साधन (जिप) गाडीको स्पेशिफिकेशनयस मन्त्रालयको www.mowcsw.gov.np  र www.ppmo.gov. np मा समेत हेर्न सकिनेछ ।
 
click here for Technical Specifications (4WD Vehicles)


Send your Suggestions and Comments

* Full Name :
* Address   :
* Email       :