Hon'ble Minister
Asha Koirala
Secretary
Khaga Raj Baral

कार्यक्षेत्र१. महिला, बालबालिका, समाजकल्याणसम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन;
२. महिला, बालबालिका, समाजकल्याणसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण; 
३. महिला, बालबालिका, समाजकल्याणसम्बन्धी राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सङ्घ-संस्थासँग सम्पर्क र समन्वय;
४. अनाथ बालबालिका, असहाय, महिला, वृद्ध, वृद्धा, अपाङ्ग र अशक्तको संरक्षण;
५. महिलाकल्याण तथा सीप विकास;
६. बालबालिकाको कल्याण;
७. जेष्ठ नागरिकको सुरक्षा र कल्याण;
८. राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको समन्वय तथा परिचालन;
९. सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घ-संस्थाद्वारा कार्यान्वयन गरिएका महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणसम्बन्धी कार्यक्रमको अनुगमन;
१०.धर्मपुत्र र धर्मपुत्री;
११.लैंगिक हिंसासम्बन्धी विषय;
१२.राष्ट्रिय महिला आयोग;
१३.समाजकल्याण परिषद्;
१४.समाजकल्याण केन्द्र;
१५.वृद्धाश्रम;
१६.बाल मन्दिर  

 Send your Suggestions and Comments

* Full Name :
* Address   :
* Email       :