Hon'ble Minister
Asha Koirala
Secretary
Khaga Raj Baral

ऐन/नियमावलीकार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दूर्व्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१  ...डाउनलोड

बोक्सीको आरोप (कसूर र सजाय) ऐन, २०७२ ... डाउनलोड
एकल महिला सुरक्षा कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०७०.... डाउनलोड
घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ .... डाउनलोड
ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ .... डाउनलोड
ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ .... डाउनलोड
अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ .... डाउनलोड
अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण नियमावली, २०५१ .... डाउनलोड
आपतकालीन बालउद्धार कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७ .... डाउनलोड
लैङ्गकि हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७ .... डाउनलोड
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ .... डाउनलोड
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली, २०६५ .... डाउनलोड
महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयकाे  सरुवा मापदण्ड २०७१ डाउनलोड
 
बालबालिका सम्बन्धी कानुन (राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रमुख व्यवस्था) ... डाउनलोड
 
 
 
 


Send your Suggestions and Comments

* Full Name :
* Address   :
* Email       :