Skip to navbar
नयाँ समाचार

२०७४/७५ को फर्म, कम्पनी तथा संस्थाहरुको सूची दर्ता


आ. व. २०७४/७५ को लागि यस मन्त्रालयबाट  मिति २०७४।४।३२ गतेको दैनिक गोरखापत्रमा प्रकाशित १५ दिने सूचना बमोजिम म्याद भित्र दर्ता हुन आएका रितपूर्वकका देहाय बमोजिमका फर्म, कम्पनी तथा संस्थाहरुको सूची दर्ता  नेपाल सरकार (सचिव स्तर) मिति २०७४।०५।२९ को निर्णयानुसार स्वीकृत भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि प्रकाशन गरिएको छ ।

२०७४/०६/०१

डाउनलोड

पुरा पढ्नको लागी स्क्रोल गर्नुहोस
पुरा हेर्नुहोस

Skip to footer gallery