Skip to navbar
नयाँ समाचार

मौजुदा सूची दर्ता गर्ने बारेको सूचना


प्रथम पटक प्रकाशन मिति : २०७४।०८।१०


यस मन्त्रालयको लागि आ.व. २०७४।७५ को निमित्त आवश्यक पर्ने निम्नानुसारका कार्यहरु गर्नको लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ (संशोधन समेत) को नियम १८ बमोजिम सूची दर्ता गर्नुपर्ने भएकोले इजाजत प्राप्त इच्छुक व्यक्ति, फर्म, संस्था तथा कम्पनीहरुको आ–आफ्नो फर्म रजिष्ट्रेशन दर्ता प्रमाण पत्र, मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाण पत्र, आय कर दर्ता प्रमाण पत्र र आ.व. २०७३/७४ सम्मको आयकर चुक्ता प्रमाणपत्रको (नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणित गरिएको) प्रतिलिपीहरु समावेश गरी यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशन भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिन भित्र मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको निवेदन फाराममा उल्लिखित विवरणहरु भरी निवेदन फाराममा रु.१०।– को टिकट टाँसी यस मन्त्रालयमा सूची दर्ताका दरखास्त दिन हुन मिति २०७४।८।७ गर्ने निर्णयानुसार सम्बन्धित सवैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । रित नपुगी र म्याद नाघी आएको दरखास्तलाई मान्यता दिइने छैन । प्राप्त दरखास्त उपर छानविन गरी सूचिकृत गर्ने नगर्ने अधिकार यस मन्त्रालयमा निहित रहने छ । सूचिकृत भए नभएको जानकारी यस मन्त्रालयको वेबसाईट www.mowcsw.gov.np मा समेत हेर्न सकिने छ । साथै एउटा शिर्षक भन्दा बढि शिर्षकमा सूची दर्ता गर्नु परेमा छुट्टाछुट्टै दरखास्त पेश गर्नु पर्नेछ । 

तपशिलः
१. पिउने पानी (जार तथा बोतल) आदि ।
२. विभिन्न नीति, कानून र कार्यक्रमहरुको अध्ययन, अनुसन्धान र परामर्श सेवा प्रदान गर्ने ।
३. अंग्रेजी भाषा तालिम, ड्राइभिङ्ग प्रशिक्षण, अंग्रेजी भाषा अनुवाद र अन्य परामर्श सेवा समेत

2017-11-26

पुरा पढ्नको लागी स्क्रोल गर्नुहोस
पुरा हेर्नुहोस

Skip to footer gallery