Skip to navbar
नयाँ समाचार

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली (मस्यौदा), २०७४


मिति : २०७४/०९/०६

 

 

 

  यस मन्त्रालयले तयार गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा यसै साथ संलग्न छ | उक्त मस्यौदा उपर कुनै राय सुझाव भए १५ दिन भित्र इमेल, फ्याक्स वा पत्रचारको माध्यमबाट महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय अपाङ्गता अधिकार प्रवर्द्धन शाखामा उपलब्ध गराई दिन हुन मिति २०७४/०९/०३ को निर्णयानुसार अनुरोध छ |

 

फोन :   ०१ ४२००१२५

ईमेल :  mowcswdisability@gmail.com

पत्राचार : अपाङ्गता अधिकार प्रवर्द्धन शाखा, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौँ

Downlaod / View 

 

२०७४/०९/०६

पुरा पढ्नको लागी स्क्रोल गर्नुहोस
पुरा हेर्नुहोस

Skip to footer gallery