Skip to navbar
नयाँ समाचार

श्री सबै अनुदान प्राप्त अपाङ्गता सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरु


श्री सबै अनुदान प्राप्त अपाङ्गता सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरुलाई प्रगति विवरण पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना |

 

    यस मन्त्रालयबाट आ.व.२०७४/०७५ मा अनुदान प्राप्त गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको

अपाङ्गता सम्बन्धी संस्थाहरुले हालसम्म पनि गत आ.व.मा सम्पन्न भएका कार्यक्रमका प्रगति विवरण

नपठाएको हुनाले २०७५ साल साउन मसान्त भित्र अनिवार्य रुपमा प्रगति विवरण पठाउन हुन अनुरोध छ |

२०७५/०४/२०

पुरा पढ्नको लागी स्क्रोल गर्नुहोस
पुरा हेर्नुहोस

Skip to footer gallery