Skip to navbar
नयाँ समाचार

अपाङ्गता परिचयपत्र निर्देशिका, २०६५ संशोधन


नेपाल सरकार (मा.मन्त्रीस्तर) को मिति २०७३|१०|०६ को निर्णय अनुसार परिचयपत्र निर्देशिका, २०६५ मा संलग्न भए बमोजिम संशोधन भएकाले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ । 

२०७३/१०/१३

पुरा पढ्नको लागी स्क्रोल गर्नुहोस
पुरा हेर्नुहोस

Skip to footer gallery