Skip to navbar

सूचना :-


२०७४/७५ को फर्म, कम्पनी तथा संस्थाहरुको सूची दर्ता

२०७४/०६/०१

पुरा हेर्नुहोस

माननीय मन्त्रीज्यू को शुभकमाना

२०७४/०५/२०

पुरा हेर्नुहोस

यस मन्त्रालयको लागि चालू आ. व. २०७३।७४ मा सवारी साधन (जिप 4 WD) थान २ (दुई) खरिद गर्नुपर्ने भएको हुँदा इच्छुक इजाजत प्राप्त उत्पादन वा वितरण गर्ने उत्पादक कम्पनी...

पुरा हेर्नुहोस

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको परिचयपत्र निर्देशिका, २०६५ संशोधन भएको सम्बन्धमा

२०७३/१०/१३

पुरा हेर्नुहोस

मन्त्रालयको अनुदान सम्बन्धी सूचना

पुरा हेर्नुहोस

Skip to footer gallery